Njoftime

Subjekte pa rapotime

Bashakgjiur jane listat e subjekteve qe nuk kane sjelle asnje raport vetemonitorimi gjate te v itit 2018 ose qe ju eshte refuzuar raporti per asrye te mos zabtimit te kushteve ne raportim.


Publikuar 04-02-2019

Njoftim mbi tarifen vjetore

Bashkangjitur keni listen e subjekteve te pajisura me leje te thjeshte mjedisore per periudhen 2014-2016 qe nuk kane likujduar tarifen vjetore. Ju bejme thirrje te gjitha subjekteve qe j ane pjese e kesaj liste te marrin masa per shlyerjen e detyrimeve perkatese.Publikuar 07-11-2017